HomeContact

Zorg & begeleiding

In het kader van de Wet op het Primair Onderwijs dienen wij het onderwijs zo veel mogelijk aan te passen aan de individuele leerling. Voor de school is dit een mooie uitdaging. Het uitgangspunt dat we hierbij hanteren is: “Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school’’.              

Voor het onderwijs houden de voorwaarden voor leren in:

  • een positieve benadering van kinderen hebben;
  • respect tonen voor de persoonlijkheid van het kind;
  • zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.
Volgen van de ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling van het kind proberen we op O.b.s. De Vogelenzang en O.b.s. Annie M.G. Schmidt als volgt te bereiken:

  • Regelmatige toetsing (IEP en methodegebonden toetsen) en observaties (sociaal-emotioneel volgsysteem IEP Hart en Handen) van alle leerlingen. We registreren de resultaten hiervan in een leerlingvolgsysteem (ParnasSys). Op deze wijze krijgen wij door middel van toetsing en observaties een duidelijk beeld omtrent het ontwikkelings- en didactisch niveau van elke leerling en hun sociaal emotioneel welbevinden.
  • Op basis van de analyse van de resultaten van deze toetsen en observaties stelt de leerkracht het Didactisch GroepsPlan (DGP) en het Pedagogisch GroepsPlan (PGP) op.
  • Leerlingen die bij toetsen uit de methoden, bijvoorbeeld “Wereld in Getallen” (rekenen) uitvallen, worden in eerste instantie planmatig door de eigen groepsleerkracht geholpen. De groepsleerkracht kan altijd het zorgteam raadplegen waaronder de reken- en leesspecialist.
  • Leerlingen die bij toetsing of observatie opvallen door bovengemiddelde prestaties, worden ook in eerste instantie door de eigen groepsleerkracht geholpen. De groepsleerkracht raadpleegt daarbij zo nodig het zorgteam waaronder de coördinator C&V (compacten & verrijken).
Onderwijskundig Team

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen alle leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen.

Om deze reden werken we samen met andere scholen en met externe deskundigen in onze eigen woonplaats en in de regio. Gelukkig hebben we inmiddels veel kennis zelf in huis en hebben wij een onderwijskundig team op wie wij een beroep kunnen doen om onze leerkrachtvaardigheden ten aanzien van de begeleiding van onze leerlingen te vergroten.

Dit team stuurt onder leiding van Petra de Kock de zorg voor kinderen met onderwijsleer- en gedragsproblemen aan. Het gaat hierbij om leerlingen die niet voldoende hebben aan de hulp die tijdens de reguliere lessen geboden wordt. Het Onderwijskundig Team van onze school bestaat uit een intern begeleider /leerlingdecaan, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker.

Hiernaast hebben wij binnen de school specialisten onder meer op het gebied van lezen, rekenen, anti-pestbeleid, sociale vaardigheden, compacten & verrijken, begaafdheid en het jonge kind. Deze specialisten schuiven afhankelijk van de zorg, op uitnodiging aan bij het onderwijskundig team.

Vanuit het Samenwerkingsverband kan op verzoek van school of ouders een orthopedagoog aanschuiven. Om deze externe schoolbegeleider te kunnen betrekken bij de zorg rondom onze leerlingen, dienen de ouders een toestemmingsformulier te ondertekenen. Hierin geven zij aan dat de externe schoolbegeleider inzage krijgt in het dossier en onderzoeken /observaties mag doen.

Leerlingdecaan

Onze leerlingdecaan is het aanspreekpunt voor alle collega’s en ouders op het gebied van gedrag, thuissituatie en buurtnetwerken. Zij is de verbinder tussen zorg en onderwijs. Onze leerlingdecaan focust zich op het welbevinden van iedereen in de school. Dit betekent, bijvoorbeeld, dat de leerlingdecaan leerlingen helpt als zij het moeilijk hebben in de klas, met vriendjes of vriendinnetjes, maar misschien ook weleens met de juf of meester. Soms vinden leerlingen het moeilijk om zich aan gevraagde afspraken te houden, zoals: Op tijd op school komen, huiswerk maken of gymspullen meenemen. Of aan schoolafspraken, zoals: ‘rustig zijn in de school, aardig zijn voor elkaar en netjes met de omgeving omgaan’. Ook hierbij helpt de leerlingdecaan om dit samen voor elkaar te krijgen. En door samen met alle leerkrachten het goede voorbeeld te geven zal de leerlingdecaan de leerlingen helpen er een fijne en veilige school van te maken en deze veilig te houden.