HomeContact

Groep 1-2

Onze visie op kleuters is gebaseerd op een aantal pijlers passende bij de visie van de gehele school. Als team dragen we deze visie in gezamenlijkheid uit. 

Deze pijlers zijn: ontmoeten, ontplooien, ontspannen, ondernemen en ontwikkelen.  

In de onderbouw staat hierbij het volgende altijd centraal:

´Kinderen leren door te spelen en door spel leren zij leren´

Ontmoeten

Iedere dag vinden er binnen de school velerlei ontmoetingen plaats. 

Kinderen ontmoeten hier nieuwe mensen en komen uitdagingen tegen tijdens het werken en spelen in de groepen. 

De kinderen oefenen om een goede band op te bouwen met de leerkracht en andere kinderen. Hierdoor ontstaat er een gezond fundament voor het aangaan van relaties op basis van veiligheid en vertrouwen. 

Het contact met ouders is voor ons belangrijk, wij zien onszelf als partners in de ontwikkeling van het kind. Door een nauwe samenwerking tussen ouder, leerkracht en kind hopen we bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van onze kinderen.  Daarin hebben we oog voor hoofd, lijf en hart. 

Ondernemen

Op onze school werken wij met thema's. Door thematisch te werken, brengen we de kinderen in aanraking met een rijke diversiteit aan mensen, de wijk en de wereld om hen heen. We bieden onze kinderen thema's waarbinnen zij aanbod krijgen in een betekenisvolle context. Onze thema's dragen op deze wijze bij aan burgerschapsontwikkeling. 

De thema's worden samen met de kinderen gedurende 6 tot 8 weken opgebouwd. Zij mogen daarbij dus actief meedenken en bouwen dit. Dit vergroot het eigenaarschap. 

Samen leren en samen werken staat hierbij centraal. In interactie met elkaar leren de kinderen om initiatieven te ontplooien. We moedigen de kinderen aan om actief en daadkrachtig te zijn. 

Ontplooien

Een kind ontwikkelt alleen in een veilige omgeving. Deze veilige omgeving beslaat zowel de fysieke als sociale omgeving. Het is dus zaak dat het kind zich gezien voelt, de relatie met de leerkracht en klasgenoten goed is, als hij of zij zich competent voelt.Ontdekkend- en onderzoekend spelen en leren is daarom een belangrijk uitgangspunt voor de invulling van ons onderwijs aan het jonge kind. Hiermee doen kinderen ervaringen op, waarbij ze hun executieve functies nodig hebben. 

De leerkracht kan het ontdekkende en onderzoekende spel stimuleren door aan te sluiten bij de leefwereld en interesses van de kinderen. Binnen het spel kan de leerkracht vele vaardigheden stimuleren van rekenen, taal tot aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

In de SOVA (Sociale Vaardigheden) lessen oefenen kinderen in het ontwikkelen van empathie voor de ander en leren zij inzien dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten heeft. De leerkracht biedt ruimte voor de diversiteit aan creativiteit en talenten van alle kinderen. 

In de onderbouw wordt er veel ruimte vrij gemaakt om kinderen te leren reflecteren.  Daarnaast werken we hard aan een growth mindset bij de kinderen; weten dat je door het maken van fouten jezelf kunt verbeteren en leren doorzetten als iets niet lukt. Kinderen ontwikkelen door een growth mindset, een open, nieuwsgierige en probleemoplossende houding. Hier hebben ze hun leven lang plezier van. 

Ontwikkelen

Als een kind start op de basisschool ligt de nadruk op het wennen aan school en de sociale- en emotionele ontwikkeling. 

We werken bij ieder kind zoveel mogelijk in de zone van de naaste ontwikkeling. Wat betekent dat de leerkracht aansluit bij wat uw kind al weet en kan. In onze school is een ontwikkelingsgerichte aanpak zichtbaar in de kleutergroepen. De leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod af op de ontwikkeling en ervaringen van de kinderen in de groep. Dit is een beredeneerd aanbod; een rijk aanbod van de verschillende basisvaardigheden. 

Onder de basisvaardigheden voor jonge kinderen zien we: beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.Om de creativiteit en talenten van de kinderen te stimuleren zorgen wij dagelijks voor een rijke speel- en leeromgeving. De kinderen kunnen ontdekken en ervaringen opdoen, wat ervoor zorgt dat zij worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. 

Wij hebben hoge verwachtingen ten opzichte van jonge kinderen maar zorgen ook dat deze realistisch en haalbaar zijn. 

De leerkracht heeft een uitnodigende, sturende rol richting de einddoelen van groep 2. We vinden het belangrijk dat een kind naar groep 3 gaat als het eraan toe is. 

Ontspannen

Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat er rust en plezier is. Rust vind je in mindfulness en samen maken we plezier in muziek, dans en drama. In de school werken wij met Teach Like A Champion. Dit zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en hoge kwaliteit van lesgeven. Er is een duidelijk structuur met ruimte voor plezier en eigenaarschap.Kinderen kunnen zich emotioneel uiten. Door de rust en het plezier werken wij ook aan de veiligheid en het welbevinden van de kinderen.