HomeContact

MR/GMR

Als ouder/verzorger bent u geïnteresseerd in het wel en wee van uw kind op onze school. De prestaties, maar zeker ook de sociale omgeving zijn belangrijk. U volgt de ontwikkelingen van uw kind o.a. via gesprekken met de leerkracht.

Medezeggenschapsraad (MR)

Veel zaken die op school spelen komen in deze gesprekken niet aan bod. Indien u belangstelling hebt voor zaken die de gehele school betreffen, zoals de wijze waarop de kinderen getoetst worden, veiligheid en begeleiding van de kinderen die behoefte hebben aan een specifiek aanbod van de leerstof, kunt u hierover als MR-lid meedenken. Het is belangrijk dat er tussen de school en de ouders een open en vertrouwde relatie is, zodat de communicatie tussen beide zo optimaal mogelijk is. Vertrouwen en respect spelen hier ook een grote rol. De MR vervult o.a. die functie.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft tot doel iedere geleding binnen de school op basis van gelijkwaardigheid invloed te geven op de besluitvorming van het schoolbestuur en/of de directie. Dit recht wordt uitgeoefend door de Medezeggenschapsraad (MR). De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie gekozen vertegenwoordigers van de ouders en drie van de leerkrachten. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd. De Medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan waarin personeel en ouders meepraten over het reilen en zeilen op De Vogelenzang. Of het nu gaat om het schoolplan, de schoolgids, de schoolregels, de regels over veiligheid en gezondheid op de school of over de schoonmaak, over al deze zaken, maar ook over andere onderwerpen neemt de MR een standpunt in.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Nissewijs. In deze GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd. Per school bestaat deze uit een ouderlid en een personeelslid.

Wat doet de GMR?
De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van het college van bestuur. Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met schoolspecifieke zaken. Het advies- en instemmingsrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, januari 2007), het reglement van de GMR en het GMR-statuut. Daarnaast is in deze wet het recht op initiatief geregeld. Hierdoor heeft de GMR de mogelijkheid om zaken die volgens de GMR van belang zijn aan de orde te stellen.

Waar staat de GMR voor?
De GMR streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan Nissewijs, waar plezier in leren voorop staat. De GMR werkt actief mee aan plannen, die dit leren en werken bij Nissewijs plezierig maken.

De werkzaamheden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad omvatten onder andere: 
  • de algemene bevoegdheden, zoals het doen van voorstellen en het kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur en aan de schoolleiding over alle aangelegenheden de school betreffende; 
  • de bijzondere bevoegdheden, waaronder het uitbrengen van advies en het wel of niet verlenen van instemming over door het schoolbestuur en/of de directie voorgenomen besluiten met betrekking tot een aantal nader omschreven onderwerpen; 
  • het regelmatig bespreken van schoolzaken met het schoolbestuur (of de vertegenwoordiger daarvan) en met de schoolleiding.