HomeContact

Leonardogroepen

Onze school biedt de mogelijkheid om in aparte groepen les te geven aan hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8.

Ons onderwijs aan hoogbegaafden kenmerkt zich door topdown leren, waarbij er eerst aandacht is voor het geheel. Vanuit dat geheel worden de delen aangeboden. Dit in tegenstelling tot het reguliere onderwijs, waarbij vanuit delen naar het geheel wordt gewerkt.

De leerstof van rekenen, taal en spelling wordt compact aangeboden. De compact aangeboden leerstof voldoet aan de door de inspectie omschreven kerndoelen en moet door de leerlingen worden beheerst. De leerlingen krijgen deze leerstof op maat, aansluitend bij hun niveau. Het compacte werk levert ruimte voor:

- verbreding en verdieping van de kernvakken;
- extra vakken zoals o.a. schaken, filosofie en muziek. Deze vakken worden gegeven door vakleerkrachten;
- aanbod van diverse keuzevakken;
- ruimte voor het ontwikkelen van eigen kwaliteiten;
- ruimte voor het uitdiepen van eigen interesses;

Er is ook aandacht voor specifieke zaken, zoals het leren leren. Er worden o.a. leerstrategieën aangeboden en in de hogere groepen wordt er gewerkt met een agenda. Verder is er aandacht voor executieve functies, zoals doorzettingsvermogen, taakaanpak, hulp vragen, fouten durven maken, emotieregulatie en concentratie. De leerkracht is hier vooral coachend bezig. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen handelen.

Het Leonardo-onderwijs maakt gebruik van reguliere methoden voor rekenen en taal; Wereld in Getallen 5 en Taalactief 4. Voor technisch en begrijpend lezen wordt o.a.Atlantis en Nieuwsbegrip op verschillende niveaus aangeboden.
Het rekenwerk wordt uitgebreid, verrijkt en verdiept door gebruik te maken van o.a. Nieuwsrekenen, Logische Breinbrekers, Rekentijger en Vierkant voor Wiskunde.
Voor de zaakvakken maken we gebruik van Faqta. De lessen omvatten een verscheidenheid aan werkvormen, passend bij hoogbegaafde leerlingen.

Voor het Leonardo-onderwijs is de aanschaf van een laptop noodzakelijk. De laptop wordt o.a. gebruikt voor het uitdiepen van eigen interesses, zodat er bijv. een presentatie kan worden voorbereid. Bij de kernvakken wordt er gebruik gemaakt van computerprogramma’s voor bijv. het automatiseren. De laptop zal door u zelf aangeschaft moeten worden. Voor het vak “muziek” is het programma “Garage Band” noodzakelijk.

De Leonardogroepen zijn onderdeel van o.b.s. De Vogelenzang. Dit betekent, dat er samengewerkt wordt met de andere groepen op school. Te denken valt aan projectonderwijs, onderwijs van een vakleerkracht en aan de schoolactiviteiten.

Aanamebeleid Leonardo